Search

EUROPEAN UNION

Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí 

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)

Projekt „METRANS – vybavení kolejových vozidel systémy ETCS“ je spolufinancován Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy (CEF).

Hlavním cílem projektu je naplnění závazku členských států EU pro provozování železniční dopravy a interoperabilitu se systémem ERTMS a standardy ETCS na síti TEN-T (Směrnice 2016/797, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/919 a národní implementační strategie – např. Strategie pro moderní a bezpečné železnice v ČR, Ministerstvo dopravy 2021). Projekt také pomáhá přispívat k cílům Zelené dohody pro Evropu přesunem nákladní dopravy k nízkoemisní železniční dopravě.

Hlavním cílem projektu je poskytnout následující projektové výstupy:

(a) dovybavení a povolení typu jednoho mezinárodního prototypu vozidla, na kterém byla nasazena palubní jednotka ETCS;

b) dodání 20 nových vozidel vybavených palubními jednotkami ETCS.

Celkový počet vozidel (palubních jednotek): 21.

Celkový počet jednotek různých typů:

(i) Dovybavení Mezinárodního prototypu, ERTMS úroveň 2, Baseline 3: 1 (jedna) Jednotka,

(ii) Vybavení, ERTMS úroveň 2, Baseline 3: 20 (dvacet) jednotek.

 

Projekt „METRANS – dovybavení systémy ETCS“ je spolufinancován Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy (CEF).

Celkovým cílem projektu je nasazení ERTMS úrovně 2, včetně ETCS Baseline 3 (set #3), GSM-R Baseline 1 vybaveného kabinovým rádiem a ETCS Data Only Radio (EDOR), prostřednictvím mezinárodního sériového dovybavení 26 (dvaceti šesti) vozidel Bombardier Traxx F 140 MS DAPLCZSKH palubními jednotkami ETCS (26 palubních jednotek).

Po dokončení projektu budou vozidla schválena pro provoz v České republice, Německu, Rakousku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Realizace tohoto projektu povede k bezpečnější a efektivnější intermodální nákladní dopravě ve střední Evropě.

The project “ METRANS – equipment of rolling stock with ETCS ” is co-financed by the Connecting Europe Facility of the European Union (CEF).

The main aim of the project is to fulfil commitment of EU member states for rail transport operation and interoperability with ERTMS system and ETCS standards on the TEN-T network (Directive 2016/797, COMMISSION REGULATION (EU) 2016/919 and national implementation strategies – e.g. Strategy for modern and security railways in Czech Republic, Ministry of Transportation 2021). The project also helps contributing to the goals of European Green Deal by shifting freight towards low-emission rail transport.

The main goal of the project is to deliver the following project outputs:

(a) retrofitting and type authorization of one international prototype vehicle on which an on-board ETCS unit was deployed;

(b) delivery of 20 new vehicles fitted with on-board ETCS units.

Total number of vehicles (on-board units): 21.

Total number of Units of different types of Unit Contributions:

(i) International Prototype Retrofit, ERTMS Level 2, Baseline 3: 1 (one) Unit,

(ii) Fitment, ERTMS Level 2, Baseline 3: 20 (twenty) Units.

 

The project “ METRANS ETCS retrofitting” is co-financed by the Connecting Europe Facility of the European Union (CEF).

The overall objective of the project is to deploy ERTMS, Level 2, including ETCS Baseline 3 (set #3), GSM-R Baseline 1 equipped with Cab Radio and ETCS Data Only Radio (EDOR), on 26 (twenty-six) Bombardier Traxx F 140 MS DAPLCZSKH vehicle as On-board Retrofitting Serial International (26 OBUs).

Following completion of the project the vehicles shall be authorised for operation in the Czech Republic, Germany, Austria, Hungary, Poland and Slovakia. The implementation of this project will lead to more secure and effective intermodal freight transport in central Europe.

SIGN IN

TO OUR

NEWSLETTER

GET IN

TOUCH

© 2023 METRANS