Search

Whistleblowing SK

Vnútorný systém preverovania oznámení spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s. (tzv. Whistleblowing)

Spoločnosť METRANS /Danubia/, a.s. zaviedla v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov“) tzv. vnútorný systém preverovania oznámení, ktorý umožňuje oznámiť spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s. podozrenie na možné protiprávne konanie, ako je bližšie špecifikované v zákone o ochrane oznamovateľov a v príslušnej internej smernici (viď. nižšie).

Pripomíname, že okrem tohto oznamovacieho kanálu ste i naďalej oprávnený použiť doterajší Compliance systém spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s. (viď. príslušná záložka na intranete).

1. Spôsoby oznamovania prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení

Prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení možno oznámenie podať ústne alebo písomne. Ak o to požiada oznamovateľ, je príslušná osoba povinná oznámenie prijať osobne
v primeranej lehote. Oznámenie možno podať taktiež elektronicky prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu príslušnej osoby (viď. nižšie) alebo prostredníctvom online oznamovacieho nástroja.

3. Spôsoby oznamovania prostredníctvom Úradu na ochranu oznamovateľov a iných orgánov príslušných na prijatie oznámenia

V prípade podania oznámenia na Úrad na ochranu oznamovateľov, je možné využiť online formulár alebo bezplatnú telefonickú infolinku, ktoré sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke Úradu na ochranu oznamovateľov, resp. využiť akýkoľvek iný spôsob, ktorý Úrad na ochranu oznamovateľov na tento účel ponúka.

Ďalšími orgánmi príslušnými na prijatie oznámenia je podľa povahy veci prokuratúra, správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, orgány Európskej únie.

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s podaným oznámením

Informáciu o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prijatím oznámenia prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení nájdete tu:

2. Príslušná osoba na prijímanie oznámení

Príslušnou osobou na prijímanie a vybavovanie podaných oznámení je:

SIGN IN

TO OUR

NEWSLETTER

GET IN

TOUCH

© 2023 METRANS